‘De Nieuwe Toekomst’ – groep 1

De Nieuwe Toekomst is een project gericht op participatie en zelfstandigheid van vrouwen met huiselijk geweldservaringen. De werkwijze is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwenraad (NVR) en wordt uitgevoerd in samenwerking met organisaties aangesloten bij de NVR en de federatie opvang.

Vrouwennetwerk is sterk betrokken bij De Nieuwe Toekomst

Eén van de doelen van het Vrouwennetwerk Leiden is persoonlijke talenten van vrouwen te ontwikkelen. Zij wil dat onder meer bereiken door gerichte acties rond achterstelling en huiselijk geweld. Het vrouwennetwerk is bij DNT betrokken door zitting te nemen in de stuurgroep van de pilot en door het werven van coaches vanuit het netwerk.

De Nieuwe Toekomst helpt vrouwen omhoog op de participatieladder

De opzet van DNT is dat vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt en die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, begeleid worden door vrijwillige coaches naar een hogere tree op de participatieladder. Uit de evaluatie blijkt dat voor alle deelnemers het project zeer waardevol was. Vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld hebben nog veel problemen op te lossen als gevolg van dit geweld, zoals schulden, huisvesting, opvoeding van de kinderen en gezondheidsklachten. Na deelname aan het project is vastgesteld dat het zelfvertrouwen van de vrouwen is verbeterd en dat zij meer gevoel van de vrouwen van eigenwaarde hebben. Ze accepteren fysieke beperkingen beter en kunnen meer en beter terugkerende problematiek aanpakken.

Omdat het project binnen de DZB heeft plaats gevonden en de consulenten betrokken waren bij het project vormen de consulenten een soort van vangnet na de training

De stuurgroep en de bemensing is breed samengesteld

De DZB heeft de projectleider Saskia Bohlasing geleverd, Rosa Manus de trainer Bianca Mannaart. Er is een stuurgroep geformeerd uit vertegenwoordigers van de DZB, Rosa Manus, de gemeente en het vrouwennetwerk. Rosa Manus en de DZB hebben menskracht en administratieve ondersteuning ter beschikking gesteld. Er is een bijdrage ontvangen van € 22.000,-, De totale kosten bedroegen € 41.000,-.

Begeleiding traject gebeurt door coaches en DZB

De coaches hebben een tweedaagse training gekregen. De deelnemerstraining bestond uit tien dagdelen. Tussen de trainingsdagen hebben de contacten met de coaches plaats gevonden.

Omdat alle deelnemers al deelnamen aan een reïntegratietraject binnen de DZB, zijn ook hun consulenten van de DZB betrokken geweest bij het proces.

Gemeente stelt subsidie beschikbaar voor een tweede groep

De deelnemende vrouwen gunnen dit project ook andere vrouwen. De 7 vrouwen die hebben deelgenomen aan het project, vinden dat ook anderen deel moeten kunnen nemen aan DNT. Gezien het zeer positieve resultaat stelt de gemeente € 9.1000 ter beschikking voor het starten van een tweede groep.

 

 

Voor meer informatie of aanmeldingen neem contact op met:
Saskia Bholasing
Projectleider ‘De Nieuwe Toekomst’ Leiden
T: 06-23888628
E: s.bholasing@dzb.nl

 

 

De Nieuwe Toekomst – Coach helpt vrouwen op weg naar zelfstandigheid